СЊЕЖАНА ЈОВИЋ

СЊЕЖАНА ЈОВИЋ

Професија/звање: дипл.психолог, саветник за социјалну заштиту за процену стручног рада-супервизију

Година рођења: 1959. год. Подравски Соколац

Образовање: Филозофски факултет, група за психологију, Универзитет у Београду

Страни језици: енглески и немачки

ОБРАЗОВАЊЕ

 • Дипломирани психолог, Филозофски факултет, група за психологију, Универзитет у Београду

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 • РЕБТ терапеут (ниво II)
 • Породична терапија (ниво II)
 • Породична терапија алкохолизма (уводни курс)
 • Гешталт психотерапија (уводни курс)
 • Медијација у решавању конлфликта (уводни курс)
 • Резилијентна личност

ОПИС ДОСАДАШЊИХ ПОСЛОВА И РАДНО ИСКУСТВО

 • 2012 – ДАНАС – Републички завод за социјалну заштиту, Београд

Радно место:  Саветник за социјалну заштиту у одељењу за процену стручног рада-супервизију

  • Процењује квалитет стручног рада свих установа и сервиса који обављају делатност социјалне заштите
  • Kреира и реализује стручну подршку професионалцима у систему социјалне заштите на основу индентификованих потреба код пружаоца услуга
  • Израђује критеријуме за дефинисање квалитета услуга социјалног рада и норматива и стандарда услуга социјалне заштите
  • Израђује акте којима се прописује начин и поступак процене стручног рада и мерила за вредновање квалитета рада у установама социјалне заштите
  • Развија модел супервизијске подршке пружаоцима услуга у систему социјалне заштите

 

 • 2012 – 2013 – Центар за социјални рад „Сурчин“, Београд

Радно место:  Супервизор и водитељ случаја

 • Прати процес рада са корисником и поступања по законским роковима
 • Израђује и доставља извештаје са мишљењем и предлогом тима на захтев других институција
 • Даје психолошку процену и учествује у саветодавни рад у заштити деце и омладине без родитељског старања
 • Даје психолошку процену и учествује у саветодавни рад у заштити деце са проблемима у понашању
 • Даје психолошку процену родитељске подобности у поступку поверавања
 • Обавља послове заштите одраслих и старих лице
 • Врши психолошку обраду деце и омладине са инвалидитетом у поступку радног оспособљавања
 • Врши процену подобности потенцијалних старатељских, хранитељских и усвојитељских породице
 • Врши психотерапијски рад са појединцима и породицама у Саветовалишту применом Системске породичне терапије

 

 • 2006 – 2012 – Центар за социјални рад „Стари Град“, Београд

Радно место:  Супервизор и водитељ случаја

 • Прати процес рада са корисником и поступања по законским роковима
 • Израђује и доставља извештаје са мишљењем и предлогом тима на захтев других институција
 • Врши психолошку процену и учествује у саветодавни рад у заштити деце и омладине без родитељског старања
 • Даје психолошку процену и учествује у саветодавни рад у заштити деце са проблемима у понашању
 • Даје психолошку процену родитељске подобности у поступку поверавања
 • Обавља послове заштите одраслих и старих лице
 • Врши психолошку обраду деце и омладине са инвалидитетом у поступку радног оспособљавања
 • Врши процену подобности потенцијалних старатељских, хранитељских и усвојитељских породице
 • Врши психотерапијски рад са појединцима и породицама у Саветовалишту применом Системске породичне терапије

 

 • 1986 – 2006 – Центар за социјални рад „Нови Београд“, Београд

Радно место:  Психолог

 • Врши психолошку процену и учествује у саветодавни рад у заштити деце и омладине без родитељског старања
 • Врши психолошку процену и учествује у саветодавни рад у заштити деце са проблемима у понашању
 • Врши психолошку процену родитељске подобности у поступку поверавања
 • Обавља послове заштите одраслих и старих лице
 • Врши процену подобности потенцијалних старатељских, хранитељских и усвојитељских породице

 

 • 1984 – 1985 – Средња школа

Радно место:  Предавач

 • Извођење наставног програма у оквиру предмета психологије

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

 • „Подршка породици у кризи – пилотирање услуге породични сарадник“- UNICEF, РЗСЗ

( координација и конципирање услуге) )/ 2012-2013.

 • „Унапређење примене васпитних налога“’- UNICEF, РЗСЗ ( предлог стандарда и процедура за примену васпитних налога, предлог налаза и мишљења органа старатељства)/ 2012-2013.
 • „Психосоцијална подршка интерно расељеним и избеглим лицима”, НВО Група 484/1999-2001.
 • „Едукативна подршка младим учиниоцима кривичних дела“, СИФ (аутор пројекта) /2007-2008.
 • “Заштита права злостављане и занемариване деце“, Институт за ментално здравље

ТРЕНИНЗИ

 • Вођење случаја у центрима за социјални рад
 • Обука тренера за вођење случаја
 • Супервизија у центрима за социјални рад
 • Школа за родитеље
 • Форензичка психологија
 • Обука за примену Роршахове дијагностичке технике по Екснеровој методи
 • Породична конференција
 • Обука за примену скале функционалне ефикасности
 • Обука тренера за едукацију хранитељских породица по програму „Сигурним кораком до хранитељства“