Савремени изазови социјалне заштите – осетљиве групе, програми и исходи

Савремени изазови социјалне заштите – осетљиве групе, програми и исходи

7. јун 2019. године

Факултет политичких наука, Универзитета у Београду – Одељење за социјалну политику и социјални рад,

Вас позива да умете активно учешће на стручно-научном скупу са међународним учешћем, који ће се одржати у Београду, на Факултету политичких наука, ул. Јове Илића бр.16

Позивамо све заинтересоване ауторе да доставе своје радове у виду сажетака из следећих области:

 1. Изазови родитељства (породице) у савременом друштву
  -Промене породичних образаца и плурализација породичних модалитета
  • Институционални и регулаторни оквир као подршка родитељству
  • Родитељство и рад – конфликт улога и механизми превладавања
  • Улога државе – евалуација постојећих мера и услуга
 2. Изазови социјалне политике у националном и регионалном контексту
  -Утицај националних и наднационалних фактора на процесе креирања и имплементације програма и мера социјалне политике
 • Реформски процеси у социјалном осигурању и социјалној заштити
  • Евалуација исхода политике тржишта рада, здравствене и образовне политике
  • Инклузивна улога државног и цивилног сектора у контексту плурализације сектора социјалне сигурности, развоја социјалних услуга и политике социјалног укључивања
  • Улога локалне самоуправе у процесу креирања социјалне политике
 1. Алтернативно старање (хранитељство и домски смештај) за децу, младе и младе одрасле
  • Стандарди и квалитет заштите на алтернативном старању
  • Приказ истраживања о исходима алтернативног старања
  • Образовна постигнућа и напредовање деце на алтернативном старању
  • Иновације у области алтернативног старања: програми, пројекти и идејна решења
  • Осетљиве групе младих на алтернативном старању (етничке мањине, ЛГБТQ деца и млади, мигранти, корисници ПАС, млади са сметњама у развоју)
  • Права деце на алтернативном старању и одговарајућа законска регулатива
 2. Здраво старење у свету који се мења
  • Старење у месту – изазов модерног друштва
  • Међугенерацијска солидарност – колико бринемо о старијим особама
  • Од неформалног ка формалном – улога породице у систему дуготрајне неге
  • Насиље над старима – закон ћутања

Сажетке радова можете доставити на е-маил:  susretifpn@gmail.com, заједно са попуњеним пријавним обрасцем.

Предлог сажетка рада за излагање на скупу треба да садржи: име и презиме аутора, афилијацију, наслов, текст сажетка рада и кључне речи. Текст сажетка треба написати у обиму од 100 до 250 речи (фонт 12, Times New Roman, Justify), а он треба да садржи: предмет анализе, циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и закључке рада. Испод текста сажетка навести од 5 до 10 кључних речи.

Један аутор може пријавити највише два рада, при чему само на једном може бити први аутор.

Сви пријављени радови биће подвргнути рецензентском поступку.

Радови прихваћени за саопштење на Скупу биће публиковани у Зборнику резимеа, док ће аутори који су заинтересовани да објаве радове у целости имати прилику да их објаве након скупа у специјалном издању научног часописа Социјална политика.

Место одржавања Скупа: Факултет политичких наука, Јове Илића 165, Београд

Облици учешћа у раду Скупа:

• Активно учешће (усмене презентације; постер презентације)

• Пасивно учешће (пријаву пасивног учешћа на Скупу можете извршити слањем попуњеног пријавног обрасца на е-маил susretifpn@gmail.com)

Језик Скупа:

• Српски језик и језици држава из региона

Значајни датуми:

• 30. април 2019. године – рок за слање апстраката

• 15. мај 2019. године – рок за обавештење о прихватању апстракта

• 30. мај 2019. године – рок за пријаву учешћа

• 07. јун 2019. године – отварање Скупа

Скуп је у поступку акредитације у Комори социјалне заштите Републике Србије.

Котизација за учешће на скупу се не наплаћује.

Више информација можете пронаћи на сајту www.fpn.bg.ac.rs или нас можете контактирати путем мејла susretifpn@gmail.com.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!