ОБАВЕШТЕЊЕ О ОН-ЛИНЕ СТРУЧНИМ СКУПОВИМА

Поштовани,

Обавештавамо Вас, да у циљу омогућавања континуитета стручног усавршавања стручних радника, Комора социјалне заштите донела критеријуме за пријаву и реализацију он-лине скупова чија је категоризација у надлежности Коморе (едукације без провере знања, трибине, округли столови и конференције).

Критеријуми за одржавање стручног усавршавања на даљину

(on-line)

Како су стручни радници у складу са Законом о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ бр. 24/2011) и Правилником о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити („Сл.глансик РС“бр. 42/2013 и 58/2013- исправка) дружни да се стручно усавршавају, због актуелне епидемиолошке ситуације, потребно је прилагодити начине извођења обука на даљину и на тај начин чинити доступним различите облике стручног усавршавања.

У складу са Правилником о лиценцирању „Сл. гласник РС“ бр. 42/2013, ови критеријуми се односе на следеће облике стручног усавршавања:

 • Међународне и националне конференције, научни и стручни скупови
 • Едукације без провере знања
 • Трибине
 • Округлe столовe [1]
 1. Општи критеријуми

Подношење захтева:

Организатор стручног скупа подноси захтев Комори социјалне заштите за категоризацију скупа на обрасцу који је део Правилника о лиценцирању стручних радника („Сл.гласник РС“ бр.42/2013). Образац се попуњава на начин на истоветан начин као и када се скуп одржава уживо, с тим што је у пријави потребно назначити да је начин извођења оn-line.

Приликом подношења пријаве, организатор наводи тачан датум и време одржавања скупа, а у случају промене термина или предавача, дужан је да обавести Комору.

Тема скупа треба да буде јасно дефинисана, да одговара потребама стручних радника и да доприноси унапређењу компетенција стручних радника. Потребно је јасно дефинисати циљну групу, односно коме је скуп намењен, као и предвиђен број учесника. Приликом подношења захтева, организатор је у обавези да јасно дефинише циљеве одржавања скупа, као и очекиване резултате (исходе) одржавања скупа. Предавачи на скуповима морају да имају јасне квалификације за пријављене садржаје односно теме које обрађују.

Начин организовања скупа:

Скупови се организују преко платформе Коморе социјалне заштите (ZOOM, Teams) коју је Комора социјалне заштите дужна да уступи сваком организатору, са доступним шифрама. Комора има обавезу обезбеђивања професионалних платформи.

Стручна служба Коморе ће се укључити у сваки скуп који се организује и делегирати вођење (хост) скупа организатору или особи коју организатор одреди.

Обавезе организатора

 • Сваки организатор је дужан да у најави скупа и на самом почетку скупа опше основна правила учешћа (нпр. да ће бити снимано, да ће од учениска очекивати да се идентификују, да ће организатор и Стручна служба Коморе вршити мониторинг, да се очекује активно учешће и на који начин – chat, начин на који ће се учесници јавити уколико неко жели да се укључи, укључена камера, да ће се снимати chat комуникација; да ће сви учесници добити на мејл транскрипт скупа у chat форми и сл.;)
 • Организатор скупа, у сарадњи са Комором треба да омогући учесницима техничке услове за спровођење скупа односно коришћење платформе на којој се скуп одржава (да достави учесницима потребне шифре, линкове и упутства за логовање).
 • Организатор је у обавези да пружи разуман напор да методолошки организује скуп, на начин који ће омогућити интеракцију – да постоје сегменти за дискусију ( препорука је да се учесници укључују, можете корсити алатку POOL, која се налази у горњем левом углу, и која служи за постављање питања, који остају забележени на Zoom налогу и након завршетка скупа).
 • Препорука је коришћење опције закључавања састанка (
 • Организатор је дужан да од учесника затражи да се евидентирају.
 • Организатор је у обавези да из свог тима обезбеди особу, која ће бити задужена за интеракцију у чету, што подразумева: позивање и мотивисање учесника на дискусију, праћење дискусије, вођење евиденције из дискусије, снимање чета и укључивање важних и интересантних коментара, питања из чета у главни тог дискусије, предавања и сл
 • Организатор је у обавези да након одржавања скупа, достави Комори списак учесника, штампану верзију chata, као и screanshoot екрана.
 • Организатор након сваког скупа, евалуациони лист шаље учесницима који имају обавезу да му врате евалуациони лист путем мејла. На основу ове процене, организатор врши евалуацију скупа, коју доставља Комори.
 • Организатор је у обавези да након одржавања скупа, достави учесницима потврду о присуству скупу.

Дужност учесника

 • Сваки учесник је одговоран да присуствује скупу на којем је пријавио учешће.
 • Сваки ученик је дужан да се одазове налозима и задацима организатора (у погледу одговарања на поједина питања која организатор постави у циљу верификације присуства, интерацији и сл.)
 • Учесник је у обавези да попуни евалуациони лист и да га пошање организатору у року који организатор назначи.

Дужност послодавца

 • Послодавац је дужан да омогући запосленом учешће на скупу ван других радник обавеза (у радно време, ако је пријављен на скуп од стране послодавца или ван радног времена ако се учесник сам пријавио на скуп).
 • Посебни критеријуми у односу на врсте скупова
 • Међународни и национални скупови 
 • Према Правилнику о лиценцирању стручних радника,  под међународним и  националним стручним скуповима се подразумевају скупови који су организовани од стране међународних или домаћих научнообразовних или стручних организација.
 • Активно учешће на стручном скупу подразумева да стручни радник презентује рад на скупу (научни, стручни рад, приказ случаја, истраживање, приказ проблема, примера добре праксе и сл.). Приликом потврђивања Комори социјалне заштите учешће на стручном скупу, стручни радник подноси оригинал или фотокопију програма рада. Пасивни учесници достављају потврду издату од стране организатора.
 • Препорука је да на скупу присуствује до 100 учесника ради евидентирања присутности.
 • Евиденција учесника:
 • Организатор је дужан да од учесника захтева да се евидентирају.
 • Пристутво стручних радника је јавно за организаторе и друге учеснике на скупу. Стручни радник се региструје преко сопственог налога.
 • Изузетно, присуство стручном скупу више особа са једног налога, може да буде одобрено само уз претходну сагласност организатора/Коморе социјалне заштите услед недостатака техничких могућности послодавца или учесника. Учесници о томе обавештавају стручну службу Коморе најкасније 24 сата пре одржавања скупа. У тим ситуацијама, стручни радници су дужни да сво време буду укључени преко видео-преноса. Учесници који немају креиран налог, већ се укључују као гости преко линка који им је организатор проследио, дужни су да се у првих 5 минута од почетка скупа региструју на чату тако што ће написати своје пуно име и презиме, занимање и институцију одакле долазе.
 • Сваки учесник је дужан да пријави разлог евентуалног искључења са скупа и дужину трајања искључења. Уколико искључење траје дуже од ¼ трајања скупа, сматраће се да стручни радник није присуствовао скупу.
 • Потврђивање учешћа:
 •  на почетку скупа: Евиденција се потврђује на такав начин да се учесници у делу за чет – региструју приликом самог почетка уписујући своје име, презиме, занимање и установу из које долазе Представник Стручне службе Коморе социјалне заштите ће присуствовати сваком скупу и заједно са организатором пратити присуство учесника;
  • током трајања скупа:  Организатор може током скупа да поставља учесницима питања, на која ће они морати да дају одговоре и на тај начин потврде своје присуство. Питања ће бити постављена најмање два пута у току трајања конференције. Праћење одговора на контролна питања, вршиће организатор и стручна служба Коморе. Организатор може током трајања скупа, ради евидентирања да сними слику екрана ( препорука је да се  корсити алатка POOL, која се налази у горњем левом углу, и која служи за постављање питања, који остају забележени на Zoom налогу и након завршетка скупа).
 • Временски оквир: Излагање једног предавача на конференцији не може да буду дуже од 15 минута. А сама конференција не може да траје дуже од 4 сата активног излагања по дану. На сваком раду може бити највише два аутора. Паузе се праве најмање на сваких сат времена и не могу да трају мање од 10-15 минута.
 • Извештавње: Организатор ће приликом извештавања Комори социјалне заштите послати одштампанa преписка *chat, са одговорима на контролна питања, као и снимке екрана начињене током трајања скупа.
 • Едукације без провере знања

Едукације без провере знања организују стручни радници ради преношење знања, вештина и искуства својим колегама. Препорука је да оваквим скуповима присуствује максимално 20 учесника.

Едукација садржи теоријски део и практични део. Организатор је дужан да обезбеди одржавање вежби или интеракцију у складу са техничким условима.

Евиденција учесника:

 • Организатор је дужан да од учесника захтева да се евидентирају.
 • Пристутво стручних радника је јавно за организаторе и друге учеснике на скупу. Стручни радник се региструје преко налога.
 • Изузетно, присуство стручном скупу више особа са једног налога, може да буде одобрено само уз претходну сагласност организатора/Коморе социјалне заштите услед недостатака техничких могућности послодавца. Учесници о томе обавештавају стручну службу Коморе најкасније 24 сата пре одржавања скупа.
 • Потврђивање учешћа на почетку скупа: Евиденција се потврђује на такав начин да се учесници на делу за чет – региструју приликом самог почетка. Представник Стручне службе Коморе социјалне заштите ће присуствовати сваком скупу и заједно са организатором пратити присуство учесника.
 • Потврђивање учешћа током трајања скупа: Организатор ће током трајања едукације настојати да кроз извођење вежби и интеракцију укључи све учеснике и на тај начин потврди њихово присуство едукацији.

Извештавање:

 • Организатор ће приликом извештавања Комори социјалне заштите послати одштампанa преписка *chat и  кроз screenshotove, као и евалуацију урађену након завршетка едукације.
 • Трибина

Трибина може да буде организована од стране правног и физичког лица.

На трибини може да буде највише 50 учесника.

 • Организатор ће током трајања трибине настојати да обезбеди интерактивност у мери у којој је она могућа.

Евиденција учесника :

 • Учешће се потврђује регистрацијом на почетку, као и током трајања трибине. Током трајања трибине, камере учесника би требалe да буду укључене. У изузетним околностима када није могуће обезбедити континуирану употребу камере, д учесника се у неком моменту може тражити да укључе камеру како би се извршио увид у присутност на трибини.
 • Активно учествовање се потврђује учешћем у интеракцији (укључењем у дискусију уживо или у chat-u) док се пасивно учествовање потврђује регистрацијом.

Извештавање :

 • Организатор је у обавези да након реализације трибине, извести Комору о одржаном скупу, достави списак учесника(са назначеним предавачима, активним и пасивним учесницима) кроз достављање штампане верзије преписке и кроз screenshotove .
 • Организатор и представник Коморе ће договорити тачно време када ће скуп бити затворен (односно тренутак када ће се узети  screenshotovi као доказ да је неко присутувовао скупу).
 • Округли сто
 • Округли сто може да организује правно и физичко лице.
 • На округлом столу може да буде максимум 20 учесника.

Евидентирање учесника :

 • Учешће се потврђује регистрацијом на почетку, као и током трајања трибине.
 • Од учесника се у неком моменту може тражити да укључе камеру како би се евидентирало учешће тако што ће се забележити снимак екрана. Уколико стручни радници не поседију камеру на уређају са ког се прикључују о томе обавештавају стручну службу најкасније 24 сата од одржавања скупа.
 • Активно учествовање се потврђује учешћем у интеракцији (укључењем у дискусију уживо или у chat-u, док се пасивно учествовање потврђује регистрацијом.

Извештавање :

 • Организатор је у обавези да, након реализације трибине, извести Комору о одржаном скупу, достави списак учесника (са назначеним предавачима, активним и пасивним учесницима)  кроз достављање штампане верзије преписке и кроз screenshotove .
 • Организатор и представник Коморе ће договорити тачно време када ће скуп бити затворен (односно тренутак када ће се узети screenshotovе као доказ да је неко присуствовао скупу)

[1] Критеријуми се не односе на акредитоване програме, с обзиром да доношење овакве одлуке није у надлежности Коморе социјалне заштите.