МИРОСЛАВ БРКИЋ

МИРОСЛАВ БРКИЋ

Професија/звање : др.политичких наука (Одсек социјална политика и социјални рад)

Година рођења : 1967.године

Образовање : Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Страни језици : енглески и руски

ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2002.године – докторирао на теми «Теоријско-методолошке основе социјалног рада у заједници», на Факултету политичких наука у Београду;
 • 1998.године – одбранио магистарску тезу под називом «Социјални рад у реинтеграцији малолетних преступника», ФАкултет политичких наука, Универзитет у Београду;
 • 1992.године – дипломирао на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду;

ПРОФЕСИОНАЛНА И АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

 • 1992.-1994.године – Факултет политичких наука, Универзитет у Београду – послови сарадника-демонстратора (Катедра за социјалну политику и социјални рад, на предмету Социјална патологија)

 

 • 1995.-1996.године – ЈП ПТТ саобраћаја «Србија» – обављао послове социјалног радника;

 

 • Децембар 1996.год. – Факултет политичких наука, Универзитета у Београду:
  • Послови асистента приправника на групи методских предмета при Катедри за социјалну политику и социјални рад. Послове асистента је обављао на предметима «Социјална патологија» и «Социјални рад у заједници»
  • Април 2001.године – стиче звање асистента на предмету Социјални рад у заједници (на основу одлуке Изборног већа Факултета политичких наука
  • Март 2004. године – изабран у звање доцента за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада – наставни предмет «Социјални рад у заједници» (на основу одлуке Изборног већа Факултета политичких наука)
  • Мај 2009. године – изабран у звање ванредног професора за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада ( на основу одлуке Већа научних области правно-економских наука Универзитета у Београду)
  • Јул 2014.године – изабран у звање редовног професора за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада, на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука ( одлуком Сената Универзитета у Београду)
 • Поред предмета «Социјална патологија» и «Социјални рад у заједници»који је утемељио са проф.др.Милосавом Милосављевићем, изводи и наставу на три премета које је развио и то: «Заступање у социјалном раду», «Менаџмент социјалног рада» и «Мултикултурални социјални рад»

 

 • Од 2005.год. – Факултет политичких наука у Бањој Луци (Република Српска), где изводи наставу на следећим предметима :
 • Вештине и технике социјалног рада у заједници;
 • Тимски рад у социјалном раду
 • Заступање у социјалном раду
 • Од 2010.год. – Филозофски факултет у Тузли (Федерација Босне и Херцеговине), где изводи наставу на следећим предметима :
 • Социјални рад у локалној заједници I и II
 • Креативне вештине социјалног рада
 • Социјални рад у образовању
 • Од септембра 2008.- децембра 2009.године – Министарство за рад и социјалну политику
  • Помоћник министра, Сектор за бригу о породици и социјалну заптиту;

ЧЛАНСТВО У ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ОДБОРИМА И СТРУЧНИМ ТЕЛИМА

 • Од 2014. До данас је главни и одговорни уредник часописа «Социјалана политика», Институт за политичке студије;
 • Од 2012. Године – члан редакције «Годишњак Факултета политичких наука»
 • Од 2008.-2010.године – члан Савета за права детета Владе Републике Србије
 • Од 2007. Године је члан, а од 2013.године до 2017.године је и председник Одбора за акредитацију програма обуке за пружаоце услуга у социјалној заштити. Задатак Одбора је да континуирано процењује и акредитује програме у области социјалне заштите, који су од значаја за стицање и обнављање лиценци у области социјалне заштите.
 • Oд 2002. Године члан је уређивачког одбора Часописа за теорију и критику социјалних идеја и праксе «Социјална мисао».
 • 2000.год.- један од оснивача и председник УО Социо-хуманитарне организације «Наша Србија», која пружа континуирану материјалну и психо-социјалну подршку угроженим групама деце и младих.
 • 1998.-2001. – председник Друштва социјалних радника Београда;
 • Представник Одељења за социјалну политику и социјални рад у раду International Association of Schools of Social Work (IASSW) и члан Eastern European Sub-regional Association koja deluje u okviru IASSW.
 • Сарадник «Центра за права детета», «Асоцијације центара за социјални рад», «Удружење цивилних инвалида рата» и других удружења грађана која се баве заштитом маргиналозованих група.

 

 • Аутор је неколико едукација без провере знања, као и акредитованих програма обуке за унапређење стручних компетенција професионалаца у систему социјалне заштите Републике Србије и Републике Црне Горе :

 

 • Методологија успостављања интегралног модела развоја услуга социјалне заштите у локалној заједници – мапе;
 • Знања и вештине вођења случаја у социјалној заштити
 • Примена скале за процену функционалне способности корисника и одређивање потребног степена подршке
 • Остваривање људских права особа са интелектуалним и менталним тешкоћама
 • Вођење случаја у социјалном раду

Учешће на домаћим и међународним конгресима и скуповима :

 • Ethnicity in social work education /Љубљана/ (2007.) излагање на тему Refugees, the Internally Dispaced and Deported Persons in Serbia;
 • Contemporary Challenges in Theory and Practice of Social Work and Social Policy /Скопље/(2007.) излагање на тему Reform of the Social Protection System in Serbia;
 • Поремећаји понашања у систему образовања /Златибор/ (2008.) излагање на тему «Реформа центара за социјални рад у контексту задовољавања потреба младих са поремећајима у понашању у локалној заједници»
 • Service users as experience experts in social work education and research /Загреб/, излагање на тему Искуства у укључивању корисника у образовању социјалних радника;
 • III Congresso Mundial De Efrentamento Da Exploracao Sexual De Criancas E Adolescentes. Rio de Janeiro, 2008. Social Work and Fight against Poverty and Social Exclusion – Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights, 20-23 October 2010, Филозофки факултет Свеучилишта у Мостару, Мостар.
 • Стари у Србији : Проблеми и изазови. Правни факултет Универзитета у Нишу и центар за социјални рад Ниш, октобар 2010.год., Ниш
 • «Јавне политике у Србији» Фондација Heinrich Böll за Југоисточну Европу и Удружење за политичке науке Србије, 08.12.2011. /Београд/
 • «Кривичноправни положај и социјалноправна заштита малолетника» Правни факултет Универзитета у Нишу и Центар за социјални рад Ниш,(2011) Ниш Pravni fakultet Univerziteta u Nišu i centar za socijalni rad Niš
 • Joint World Conference on Social Work and Social Development 2012: Action and Impact, 8.-12. July 2012, Stockholm, International Association of Schools of Social Work – IASSW, International Council on Social Welfare – ICSW, International Federation of Social Workers – IFSW
 • Reserach in Education and Rehabilitation Sciences, -29. Septembar 2012. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb.
 • Породица у лавиринту породичног насиља, Правни факултет, Универзитет у Нишу и Центар за социјални рад Ниш (2012.) Ниш
 • Субкултурална облежја организованог криминала/ /Subcultural characteristics of organized crime, International scientific conference “Fighting, organized crime – legal framework, international standards and procedures”. Tара 27-29.5.2013, Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел“.
 • Нове услуге у локалној заједници – одговор на потребе породице, Правни фауклтет, Универзотет у Нишу и Центар за социјални рад Ниш, -19.10. 2013.
 • 150 година вишег образовања за жене у Србији: претпоставке и будућност образовања на Балкану, Центар за студије рода и политике, Факултет политичких наука, Универзитета у Београду
 • Bridging professional decision making and policy formulation – Construction and use of the Functional efficiency scale BSM for intensity of support assessment, Program Book & Book of Abstracts, European Conference for Social Work Research, Љубљана 22-24. април, 2015.
 • Као члан делегације Владе Републике Србије учествовао је у раду међународних организација и тела која се баве заштитом људских права, социјалном политиком и социјалном заштитом:

 

 • United Nations Children’s Fund, Second Regular Session of UNICEF Executive Board, New York, September 2008.
 • F4th meeting Committee of Experts on Social Policy for Families and Children, Council of Europe, Strasbourg, November, 2008.
 • Члан делегације Републике Србије која је подносила извештај о стању људских права у Србији пред Комисијом Уједнињених Нација за људска права. Трећи састанак Савета за људска права, Универзални периодични преглед Србије о стању људских права /Женева/ децембар 2008.

Учешће у научно – истраживачким и апликативним пројектима

 • Развој интегралног модела социјалне заштите у локалној заједници, реформски пројект Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику. Коаутор ( јул-октобар 2004.)
 • Social Policy Reform: Building and Strengthening State-Civil Society Partnerships to Reduce Poverty and Social Exclusion in Serbia, National consultant for Social and for NGO sector, Department for International Development (DFID), Birks Sinclair & Associates Ltd, 2002-2005.
 • Члан радне групе у изради Стратегије развоја социјалне заштите, Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику, 2005.
 • “Development of local social welfare services- toward quality standards”. National consultant. United Nations Development Programme (UNDP), 2006.
 • Члан радне групе за израду Правилника о стандардима и организацији рада у центрима за социјални рад, Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику, 2006.
 • Координатор Тематске подгрупе за социјалну заштиту у изради Националне стратегије за младе, Министарство омладине и спорта, 2007.
 • Support to the Implementation of the Social Welfare Development Strategy.. Work Stream 3: Support to Standrads, Inspection, Proffesional Supervision, Licensing and Accredation. National consultant Department for International Development (DFID), Oxford Policy Management, 2007-2008.
 • «Успосотављање и примена система лиценцирања пружаоца услуга социјалне заштите у Србији», руководилац радне групе, Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику, maj – децембар 2011.;
 • „Advancing social welfare for vulnerable groups of children and their families“, researcher, Faculty of Political Sciences and Center for Social Policy and Social Work Research, 2011
 • „Developing Community-based Services for Children with Disabilities and their Families“, lead consultant for soft – law regulation on standards for services, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, UNICEF (IPA Social Inclusion 2008), 2010-2012.
 • “Supporting access to rights, employment and livelihood enhancement of Refugees and lOPs in Serbia” (EuropeAid/129340/C/SERlRS), 2012.
 • «Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције» број 74011 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2010-2014.
 • «Родна равноправности и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељеност у Србији» број 47021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2010-2014.
 • „Enhancing the position of residents in residential care institutions for person with mental disability mental illness and creation of conditions for their social inclusion in local community„ Senior Expert, European Union, Ministry of Labour, Employment and Social Policy, Ministry of Health, 2013-2015
 • “Support to the social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, through more diversified community-based social services”, Senior Expert for Social Protection services standards and Social Service Providers licensing, Eptisa, EU and Ministry of Labour and Social Policy.
 • Претходно научно-истраживачко искуство и стручни рад, допринели су да у последњем пројекту „Отворени загрљај“( ИПА 2011.), заузме место senior expert, чиме је стекао позицију међународног консултанта.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

 • Бркић М. (2016). Лиценцирање услуга социјалне заштите у заједници. Факултет политичких наука у Београду, Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања.
 • Бркић М., Станковић Д. (2015). People with intellectual and mental disabilities in social care system in Serbia between path dependency and the pursuit of deinstitutionalization, Serbian Political Thought, Institut for Political Studies, No. 2/2015, Year VII, Vol. 12. p.p. 81 – 92.
 • Бркић М., Југовић А., Глумбић Н. (2014). Residential care for children with intellectual disabilities in the Social Protection system in Serbia, European Journal of Social Work, 17(2), 2014, pp.237-251. Taylor and Francis.
 • Милановић М., Перић С., Бркић М.,(2014). „Употреба скале за процену функционалне ефикасности БСМ у контексту планирања услуга у локалној заједници; рад објављен у зборнику Нове услуге у локалној заједници – одговор на потребе породица и особа са сметњама у развоју (приредили: Миомира Костић, Дарко Симитровски), Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за социјални рад Ниш, стр.77-90.
 • Бркић М., Станковић Д.,( ) Harmonisation of Asylum and Integration Policy With the European Union Legislation, Serbian Political Thought, Institut for Political Studies, vol. 6, No. 2/2012 ,Year 4, p.p.67-83.
 • Бркић М., Југовић А. (2013). Experience of Service User Involvement in the Education of Social Workers in Serbia. Љетопис социјалног рада. Правни факултет свеучилишта у Загребу. Студијски центар социјалног рада. Годиште 16, бр.2. стр.469-481.
 • Југовић А., Бркић М.(2013). Социјални рад у Србији у контексту економске кризе и друштвене трансформације. Љетопис социјалног рада. Правни факултет свеучилишта у Загребу. Студијски центар социјалног рада. Годиште 20, бр.2. стр.95-117
 • Настасић П., Хрнчић Ј., Бркић М. (2013).Улога психијатрије у третману насилја у породици. Српски архив за целокупно лекарство. Српско лекарско друштво. Јул-август 141 (7-8), 554-560.
 • Бркић М (2012). Децентрализација система социјалне заштите у Србији: Између жељеног и могућег, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, вол. 35, бр. 1/2012, стр. 273-289
 • Бркић М., Видојевић Ј (2012), Сиромаштво у Србији – Kарактеристике и програми заштите, Политеа, Факултет политичких наука Универзитете у Бањој Луци, Vol.II, Бр 3, стр. 61-73
 • Бркић М., Видојевић Ј. (2011), Социјална сигурност у Србији – изазови реформи, У: Подунавац М, Јавне политике Србије, Фондација Хеинрицх Болл Стифтунг, Београд, 69-85 страна
 • Милосављевић М., Бркић М. (2010). Социјални рад у заједници. Републички завод за социјалну заштиту. Београд
 • Бркић М.(2010) Заступање у социјалном раду. Факултет политичких наука. Београд
 • Жегарац Н., Бркић М., Игњатовић Ђжамоња Т. (2010). Оперативно планирање у центрима за социјални рад. Републички завод за социјалну заштиту. Београд.
 • Жегарац Н., Бркић М., Развој локалних услуга социјалне заштите-ка стандардима квалитета (2007), Програм Уједињених нација за развој (УНДП), Београд
 • Бркић М. (2010). Менаџмент промена у социјалној заштити, 135-169. У: Гавриловић А. (ур.). Социјални изазови и менаџмент у социјалној заштити. Бања Лука. Факултет политичких наука.
 • Бркић М. (2010). Вештине и технике социјалног рада у заједници, 261-283. У: Гавриловић А. (ур.). Социјални изазови и менаџмент у социјалној заштити. Бања Лука. Факултет политичких наука
 • Бркић М. (2009). Примена акционих истраживања у специјалној педагогији и социјалном раду, 385-397. У: Радовановић Д. (ур.). Истраживања у специјалној педагогији. Београд. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.
 • Југовић А., Жунић Павловић В., Бркић М. (2009). Годишњак Факултета политичких наука. 3 (3), 647-665. Социјална заштита малолетних делинквената у транзицијском друштву Србије. Београд. Факултет политичких наука.
 • Бркић (2009). Integration of refugees, internaly displaced and deported in Serbia, 109-143. Ercolani A. (ed). Dinamoche Umane del Mediterano. Universita di Bari. La rivista delle science politiche. Italija, Bari.
 • Бркић M. (2008) Reform of the Social Protection System in Serbia, 141-159. U: Bornarova S. (ed.). Contemporary Developments in Social Protection and Social Work – Professionalisation, Deinstitucionalisation and Reforms. Skoplje. Faculty of Philosophy
 • Бркић М. (2008). Реформа центара за социјални рад у контексту задоволојавања потреба младих са поремећајима у понашању у локалној заједници, 423-439. У: Радовановић Д. (ур.). Поремећаји понашања у систему образовања. Београд. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.
 • Југовић А., Бркић М., Симеуновић П. Б. Годишњак Факултета политичких наука. (2008). 2 (2), 437-451. Социјалне неједнакости и сиромаштво као друштвени контекст криминала. Београд. Факултет политичких наука
 • Бркић, М. Социјална мисао. (2008). Прегледни рад. 58 (2), 29-47. Метод водитеља случаја-истине и заблуде.
 • Бркић, М. Социјална мисао. (2008). 57 (1), 85-101. Стандарди услуга у социјалној заштити
 • Бркић, (2007). Refugees, the Internally Dispaced and Deported Persons in Serbia, 136-159. U: Zaviršek D., Zorn J., Rihter LJ., Dešmar Ž. S. (ed.). Etnhicity in Eastern Europe- A Challenge for Social Work Education. Ljubljana. Fakulteta za socialno delo.
 • Bornarova S., Brkić M., Habul U., (2007), From Welfare to Workfare States on the Balkans, Faculty of Philosophy, Skopje.
 • Бркић (2005) Social Work and meeting the needs of the Roma under conditions of sustainable development, 142-168. U: Hessle S., Zavirsek D. (Ed.). Sustainable development in Social Work-The Case of a Regional Network in the Balkans. Stockholm. Stockholm University, Department of Social WorkBrkić M. (1996) Neo-liberalne kritike socijalne funkcije države blagostanja, Zbornik radova i dokumenata I, Fakultet političkih nauka, Beograd, 1994.
 • Бркић, Ђурић A. (2004). Roma people between security and insecurity. IUC Journal of Social Work, Journal Issue 10, 2004/2005. Dubrovnik. http://www.bemidjistate.edu/academics/publications/social_work_journal/issue10/contents.htm
 • Бркић М. (2004). Процене породице (социјална дијагноза) и како писати извештај о случају злостављања за потребе породично правне заштите. У: Милосављевић М. (ур.). Злостављање и занемаривање деце. Београд. Социјално-хуманитарно удружење “Сачувајмо децу”.
 • Бркић (2003). Analisys Social Politics in Serbia: Social protection System, Birks Sinclair & Associates Ltd, Beograd, 2003.
 • Бркић М. (2003). Бркић М. (2002). Улоге невладиних организација у будућој социјалној политици Југославије, Зборник радова В, Факултет политичких наука.
 • Бркић М. (2002). Kоординаторска функција центра за социјални рад, Стандардизација у социјалним службама, Часопис социјална мисао, октобар-децембар.
 • Analisys Social Politics in Serbia: Civil Sector, Birks Sinclair & Associates Ltd, Beograd.
 • Бркић М, (2001). Сарадња између невладиних организација и јавног сектора у заштити деце жртава злостављања и занемаривања. У: Срна Ј (ур,). Од групе до тима, Мултидисциплинарно усавршавање стручњака у систему заштите деце од злостављања и занемаривања, приредила. Центар за брак и породицу. Београд.
 • Бркић М. (2000). Социјални рад у трећем сектору, Социјални рад и социјална политика, бр. 3-4 Београд..
 • Brkić M., Žegarac N. (2000) Family violence in Yugoslavia, Abstract, International Conference on Family Violence, San Diego. Brkić M. (1997), Dobrovoljni rad i društvena kriza, Socijalni rad i socijalna politika, br. 1-2 Beograd.
 • Жегарац Н., Бркић М. (1999). Насиље међу родитељима школске деце-резултати истраживања, Темида, Часопис о виктимизацији, људским правима и роду, бр. 4, Београд.
 • Бркић М.(1999). Неопходност сарадње између НГО и јавног сектора у систему социјалне заштите. Нецесситy оф цооператион бетwеен НГО анд публиц сецтор ин социал протецтион сyстем, Социјална мисао, бр. 1-2, Београд.
 • Бркић М. Социјални рад у привреди у условима трансформације својинских односа, Социјални рад и социјална политика, бр. 3, Београд, 1997.
 • Бркић М. (1998). Улоге невладиних организација у превенцији и заштитти деце жртава злостављања. У: Насиље над децом, редактор Милосав Милосављевић, Факултет политичких наука, Београд, 1998.
 • Бркић М. (1998). Невладине и непрофитне организације. У: Социјална политика у транзицији (Ур.) Милосав Милосављевић, Центар за проучавање алтернатива и Социјална мисао, Београд, 1998.
 • Бркић М. (1998). Невладин сецтор у земљама у транзицији. Социјална мисао, бр. 3, Београд 1998.
 • Бркић М. (1998) Социјална дезорганизација-један од узрока малолетничког криминала, Социјални рад и социјална политика, Зборник радова ИВ, Факултет политичких наука, Београд
 • Бркић М (1997). Цивилно друштво, невладин сецтор и социјални рад, Социјални рад и социјална политика, Зборник радова III, Факултет политичких наука, Београд.
 • Невенка Ж.,Бркић М. (1998). Насиље у породици-могућности заштите и превенције, у: Насиље над децом, редактор Милосав Милосављевић, Факултет политичких наука, Београд.