КОМОРА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА САЈАМСКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ „ЈЕДНАКИ“

КОМОРА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА САЈАМСКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ „ЈЕДНАКИ“

Активности Коморе социјалне заштите у оквиру сајамске манифестације „Једнаки“, коју је организовало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 21. до 28.10.2018.године, су биле усмерене ка информисању стручне и опште јавности о значају социјалне заштите, услугама и правима из области социјалне заштите, надлежностима центара за социјлни рад, развоја нових услуга усмерених ка подршку породици и деци и  заштити од насиља у породици, али и делатности Коморе социјалне заштите, новина у области лиценцирања стручних радника, обављања приправничког стажа и полагања испита за лиценцу и јачања професионалних капацитета запослених у социјалној заштити.

За време трајања манифестације, посетиоцима Сајма је подељен промотивни материјал Коморе, пружаоца услуга, штампани материјал са информацијама о делатности Коморе и социјалне заштите, приправничком стажу и испиту за лиценцу али и начину и условима за обнаваљње лиценце. Циљ активности Коморе је био да се, посетиоци Сајма,  на афирмативан начин упознају са системом социјалне заштите и делатности рада Коморе социјалне заштите.

Комора социјалне заштите је другог дана Сајма, 22.10.2018. године, организовала округли сто, под називом „Улога социјалне заштите у савременом друштву у Републици Србији“. Модератор на скупу је била др Вера Деспотовић, док су активно учешће кроз излагање, на округлом столу су имали :

  • проф.др Невенка Жегарац (представник Факултета политичких наука, смер Социјални рад и социјална политика);
  • Татијана Грнчарски (директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту)
  • Мирјана Новаков (директорка Центра за породични смештај и усвојење Београд)
  • Светлана Радисављевић (директорка Геронтолошког центра Матарушка Бања)
  • Весна Томњановић (супервизорка Центра за социјални рад Чачак)
  • Сандра Перић (директорка Коморе социјалне заштите).

Теме које су изложене су се кретале у оквирима Стратегије развоја социјалне заштите 2005-2015.године. Учеснице су, свака испред институције коју представљају, изложиле циљеве дате у Стратегији који су се реализовали, са посебним акцентом на предстојеће изазове у области социјалне заштите за будући развој, али и стратешка документа којима ће ова области бити регулисана.

У циљу промоције првог приручника и литератире из области супервизије у Републици Србији, Коморе социјалне заштите је дана 23.10.2018. године,  организовала промоцију „Приручника за супервизоре у центрима за социјални рад“. Промоцију су водили Сандра Перић, директорка Коморе и Живорад Гајић, председник Удружења стручних радника социјалне заштите, које је са Комором суиздавач Приручника. Током трајања промоције, присутнима се обратила и Сузана Мишић, в.д.помоћница министра, која је својим активним учешћем у даљој дискусији дала велики допринос овом догађају. Приручник је представила Светлана Живанић, једна од ауторки.

Промоцији је присуствовало 47 стручних радника, који се баве супервизијом у социјалном раду и поседују лиценцу за обављање супервизијских послова.Догађај је представљао и најаву организовања регионалних промоција овог Приручника, као подршка унапређењу процеса супервизије у систему социјалне заштите.

Дана 25.10.2018.године, Комора је организовала округли сто под називом „Промоција кодекса професионалне етике стручних радника“. Доношење, праћење извршења, примене али и поступање по пријавама о кршењу Кодекса професионален етике је посао који Комора социјалне заштите обавља као поверен од стране ресорног Министарства. У складу са одговорношћу коју има за промовисање етичког поступања запослених у социјалној заштити, Комора се определила да на овом округлом столу, поред представљања Кодекса и његовог садржаја, укаже на етичке дилеме са којима се Етички одбор Коморе сусретао током свог рада.

Представници Етичког одбора, Весна Трбовић, дипл.соц.радник и Владимир Антић, дипл.правник, су представили рад Етичког одбора и приказали примере из прексе у односу на које је Одбор поступао. Кроз интерактивну размену, стручни радници који су били присутни као слушаоци округлог стола, су изнели своје дилеме у вези етичког поступања.