ДРАГАН ВУЛЕВИЋ

ДРАГАН ВУЛЕВИЋ

Професија/звање: дипл.правник

Година рођења: 1953.године

Образовање:  Правни факултет Универзитета у Београду

Страни језици: енглески

 

Опис досадашњих послова:

 • Од 01.04.2018. године престао радни однос у Министарству због одласка у пензију;
 • 2008- 2018.год. – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  • запослен у звању вишег саветника
  • Начелник Одељења за управно надзорне послове у области породично правне заштите;
 • 2007- 2008.год.- Министарство рада и социјалне политике
  • запослен у звању вишег саветника
  • Шеф одсека за системска питања. Обављао послове нормативно правног уређења система социјалне заштите и праћења развоја и функционисања система;
 • 2004-2007.год. – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
  • запослен у звању саветника министра.
  • Обављао послове у другостепеном управном поступку/одлучивање по жалбама на првостепене одлуке органа старатељства у области породичноправне заштите грађана-старатељство, односи родитеља и деце, надзор над вршењем родитељског права, заштита деце без родитељског старања итд/ надзора над стручним радом установа социјалне заштите у Републици и пуржања стручне помоћи запосленима у тим институцијама, нормативно правне послове / израда закона и подзаконских аката, праћење примене и давање тумачења законских одредби/, координатор реформског пројекта «Стандарди и организација рада центара за социјални рад» и друге послове у оквиру редовне делатности Министарства;
 • 2001-2004. год.- Министарство за социјална питања
  • запослен у звању саветника министра.
  • Обављао послове надзора над стручним радом установа социјалне заштите у Републици и пружања стручне помоћи запосленима у тим институцијама. Учествовао у раду реформских радних група Министарства и то: Радна група за развој интегралне социјалне заштите на локалном нивоу /координатор радне групе/; Радна група за реформу система социјалне заштите старих грађана; Радна група за развој, заштиту и подршку маргинализованим етничким групама (Роми);
 • 1997-2000.год.- Министарство за бригу о породици
  • запослен у звању саветника министра – начелника Оделења за другостепени поступак и надзори обављао послове надзора над стручним радом установама социјалне заштите у Републици, пружања стручне помоћи запосленима у тим институцијама, у области породично-правне заштите грађана;

 

 • 1993-1997.год. – Министарство за рад, борачка и социјална питања
  • запослен у звању саветника министра – обављао послове надзора над стручним радом установа социјалне заштите у Републици и пружања стручне помоћи стручним радницима у тим институцијама. Такође, обављао и нормативно-правне послове – израда законских и подзаконских аката.

 

 • 1992-1993.год. – Градски центар за социјални рад Београд – Одељење за аналитичко-истраживачки рад
  • запослен у звању самосталног стручног сарадника и обављао послове праћења и аналитике социјалних појава и проблема на територији Града Београда;
 • 1983-1992.год. – Завод за проучавање социјалних проблема Града Београда
  • запослен у звању самосталног стручног сарадника на аналитичко-истраживачким пословима, пословима надзора над стручним радим и пружања стручне помоћи у установама социјалне заштите у Београду.
 • 1981-1983.год. – Центар за социјални рад Општине Вождовац –
  • запослен на пословима самосталног стручног сарадника-правника на пословима породично-правне заштите грађана (првостепени управни поступак);
 • 1979-1981.год. – Градска служба за запошљавање–
  • запослен у звању самосталног стручног сарадника правника на пословима остваривања права незапослених радника;

Пројекти:

 • У току рада у Заводу за проучавање социјалних проблема Града Београда учествовао сам у реализацији следећих пројеката:
  • Професионализација хранитељских породица
  • Праћење и извештавање као фаза заштита корисника центара за социјални рад
  • Стање и проблеми старатељске заштите корисниак у центрима за социјални рад Београда
  • Остваривање права на издржавање деце из породица са поремећеном породичном структуром
  • Положај и заштита самохраних родитеља у Београду
  • Стање и проблеми заштите инвалидних лица у Београду
  • аутор Приручника о старатељству

 

 • У току рада у Министарству за бригу о породици, Министарству за социјална питања и Министарству рада, запошљавања и социјалне политике учествовао у реализацији или руководио реализацијом следећих пројеката:
 • Пројекат «Подршке старим лицима» на општини Стари Град (НВО „Отворени за суседе”)
 • Пројекат «Заштита права деце од злостављања и занемаривања» (Институт за ментално здравље Београд)
 • Тренинг и едукација запослених у институцијама у организовању породично-правне заштите деце од злостављања и занемаривања (Факултет политичких наука Униврзитета у  Београду и НВО “Спасимо децу”)
 • Пројекат «Свеобухватна социјална заштита градјана у Старој Пазови» (Save the Children )
 • Пројекат «Реформа породичног законодавства» /Министарство за социјална питања/
 • Пројекат «Подршке интеграцији Рома» (НВО “Наша Србија”)
 • Пројекат «Мобилни тимови у свеобухватној дечјој заштити» (Јапанска невладина организација ЈЕН)
 • Пројекат «Стратегија развоја породичног смештаја»
 • Пројекат «Реформе социјалне заштите» (CARE – Југославија)
 • Пројекат «Интеграција Рома –Програм Јавног заступништва»
 • Пројекат «Стандарди и организација рада центара за социјални рад» Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
 • Члан експертског тима за израду Породичног закона и подзаконских аката
 • Пројекат «Мултидисциплинарни тимови у заштити деце од злостављања и занемаривања у општинама Блаце, Парачин Неготин и Алексинац» / Центар за социјални рад Града Ниша уз подршку Фонда за социјалне иновације;
 • Пројекат « Интегрална социјална заштита на локалном нивоу» /Министарство рада, запошљавања и социјалне политике/
 • Пројекат «Реформа социјалне политике у Србији» / DFID /
 • Други пројекти који се односе на заштиту деце и промоцију права детета, посебно пројекти за заштиту деце улице, заштиту деце од најгорих облика дечјег рада, заштиту деце од злостављања и занемаривања, у пројектима по ИПА 2013. деца у систему социјалне заштите и правосуђа, итд.

Међународни семинари, конференције, састанци  и студијски боравци :

 • 2018.год. – Учешће у делегацији Републике Србије у Женеви на расправи о трећем периодичном извештају о стању људских права ;
 • 2018.год. – учешће на конференцији Светске банке о социјалној политици у кризним ситуацијама у Франкфурту;
 • 2016- год.- Учешће на заседањима Комитета УН о правима детета, Комитета за тортуру у Женеви;
 • 2012-2014.год. – Учешће у делегацији Републике Србије у Бриселу на експланаторним и билатералним скрининзима за поглавља 23 и 24 у процесу придруживања Републике Србије Европској унији;
 • 2008.год. – Женева /Швајцарска/ – Учешће у делегације Републике Србије на 41. заседању Комитета УН за тортуру и нечовечно поступање;
 • 2005.год. – Единбург /Шкотска / – Студијско путовање – Реформа социјалне политике, развој партнерства и партиципације грађана;
 • 2003.год. –Теслић /Босна и Херцеговина – Република Српска/- Ново породично законодавство у Републици Српској;
 • 2002.год. – Скопље /Македонија/ – «Унапређење положаја Рома у земљама у транзицији» у организацији Пакта за стабилност Југоисточне Европе;
 • 2001.год. – Будимпешта/Мађарска/-«Заштита деце од злостављања и занемаривања»;
 • 2001.год. – Јапан /Токио,Кјото,Кобе/ Студијско путовање «Развијање социјалне политике»
 • 2000.год. – Будимпешта /Мађарска/ – «Заштита деце без родитељског старања-деинституционализација заштите деце»;
 • међународни скупови поводом трговине људима, заштити деце од злостављања и занемаривања, реформи социјалне политике у Лисабону, Букурешту, Тирани, Сарајеву, Скопљу, Загребу, Болоњи, Бечу, Ослу, Стокхолму, Минхену итд.