директор

Биографија
 

Име и презиме : Сандра Перић
Датум и место рођења
 : 30.08.1981. године, Сремска Митровица

ОБРАЗОВАЊЕ

– oд 2016. – докторанд Факултета политичких наука, Универзитета у Београду, Докторске академске студије политикологије –  Социјална политика и социјални рад;

 – 2016. – Завршила мастер студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на студијском програму Социјални рад, са темом „Управљање обимом посла водитеља случаја у центрима за социјални рад“, ментор проф.др.Мирослав Бркић;

– 2008. – Дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, Одсек за социјалну политику и социјални рад, са темом „Основне парадигме социјалног рада у делима Ерика Фрома“, ментор проф.др.Милан Петричковић;

РАДНО ИСКУСТВО

август 2017.год. – в.д.директор Установе за децу и младе „Сремчица“

– 2009.год. – 2017.год. Центар за социјлани рад „Сава“ у Сремској Митровици :

– 2012.год. – 2017.год.-обављала послове руководиоца и супервизора у служби за заштиту одраслих и старих лица;

– 2009.год. – 2012.год. – обављала послове водитеља случаја,

– 2017.год.- ангажована на пословима социјалног рада у Дому за старе„Оаза-Силка СМ“

– 2016. год.- ангажована на пословима стручног радника у услузи Помоћ и нега у кући Каритас „Св.Анастазија“ Срем.Митровица;

– 2008.-2009.год.-социјални радник-приправник у Дому здравља у Сремској Митровици;

– мај 2007.- децембар 2008год.– волонтер не пословима социјалног рада у Хуманитарној организацији „Дечје срце“;

ЛИЦЕНЦЕ ЗА РАД

Поседује лиценцу за обављање основних и супервизијских послова у центрима за социјални рад;

ЕДУКАЦИЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 2017. год.– коаутор и реализатор  едукације „Програм за интеграцију Рома“, у оквиру ЕPTISA project. Serbia, Support to the social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, trought more diversified community – based social services;

– 2017. год. – „Летња школа социјалног рада – деинституционализација и дуготрајна нега у старости“, Дубровник, активни учесник.

– 2016.год. – као тренер едукација „Унапређење примене наменских трансфера“, финансиран од стране Министарства правде у сарадњи са Министарством за рад, борачка и социјална питања, реализован од стране ИДЕАС;

 2016.год. – аутор и реализатор едукације без провере знања „Супервизор као креатор организационе климе у центрима за социјални рад“

– 2015.год. – аутор и реализатор едукације без провере знања „Улога супервизора у унутрашњем заступању у центрима за социјални рад“

– 2014. и 2015.год. коаутор и тренер на програму „Роми као вулнерабилна група у здравственој заштити – приступ и недискриминација“, акредитован код Здравственог савета Србије,

– 2013.год. –  тренер акредитованог програм обуке „Примена скале за процену функционалне способности корисника и одређивање потребног степена подршке“;

– активно и пасивно учешће на више међународних и домаћих скупова из области социјалне заштите;

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ :

– 2017. год. – пројект „Одговор система на потребе Рома“; реализован од стране Центра за истраживање у социјалној политици и социјалном раду, Универзитета у Београду; истраживач сарадник.

– 2016. године – пројект „Израда правилника о приправничком стажу, програму и начину полагања испита за лиценцу“, реализованог од стране Центра за истраживање и развој друштва ИДЕАС; ангажована на пословима израде предлога Приручника за полагање испита за лиценцу.

– 2015. год. – пројект „Праћење исхода услуга у заједници за вулнерабилне породице са децом и младе у сукобу са законом (Monitoring the outcomes of community services for vulnerable families with children and juvenile offenders),  у оквиру којег су реализована три истраживања :

– „Неопходност и прикладност код алтернативног старања деце у Србији: поновни прегледи и планирање у пракси центара за социјални рад“.истраживач сарадник;

– „Праћење исхода услуге Повремено хранитељство за децу са сметњама у развоју и њихове породице“.истраживач сарадник;

– „Праћење исхода услуге Породични сарадник за децу са сметњама у развоју и њихове породице“; истраживач сарадник;

– 2014.-2015.год.- OEBS project: „Non-discrimination Training for Targeted Local Practitioners in 20 Local Self-Government Units“, Lawyers’ Committee for Human Rights (YUCOM) in cooperation with the Association of Lawyers for Medical and Health Law (SUPRAM); реализатор едукација;

– 2014. – „Унапређење превенције, заштите и интеграције жртава трговине људима кроз развој локалних социјалних политика – оснаживање координативне улоге центра за социјални рад на локалном нивоу“, пројект који је спроводило Удружење „ЦЕНТАР – Центар за истртаживање јавних политика“ у партнерству за Центром за заштиту жртава трговине људима;.координатор пројекта за Сремску Митровицу;

– 2011./2012.год.– Пројект „Унапређење социјалне заштите за угрожене групе деце и њихове породице“ реализован кроз два истраживања:

– „Исходи коришћења услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове родитеље“ које је реализовао Центар за истраживање у социјалној политици и социјалном раду Факултета политичких наука, Универзитета у Београду; .истраживач сарадник;

– „Праћење коришћења услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ које је реализовао Центар за истраживање у социјалној политици и социјалном раду Факултета политичких наука, Универзитета у Београду; истраживач сарадник;

– Social Service Workforce Mapping in Serbia“, The Regional Resource Centre for Child Protection, .истраживач сарадник.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ :

– 2015. год.– „Улога супервизора у унутрашњем заступању у центрима за социјални рад“, аутори Сандра Перић, Светлана Петровић, Глас центара, Асоцијација центара за социјални рад, Врњачка Бања, бр.46, 2015., (стр.14-15)

– 2014.год.- „Изоловани у заједници – употреба скале за процену фунционалне ефикасности БСМ за процену структуре подршке за старе“, аутори Сандра Перић, Марко Милановић, објављен у часопису Социјална политика, Институт за политичке студије, Београд, бр.3/2014 (стр.65-78);

– 2014.год. – „Употреба скале за процену функционалне ефикасности БСМ у контексту планирања услуга у локалној заједници“, аутори Марко Милановић, Сандра Перић, Мирослав Бркић; рад објављен у зборнику Нове услуге у локалној заједници – одговор на потребе породица и особа са сметњама у развоју (приредили: Миомира Костић, Дарко Симитровски), Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за социјални рад Ниш, (стр.77-90);

ЧЛАН СТРУЧНИХ УДРУЖЕЊА:

Члан Скупштине Коморе социјалне заштите и члан управног одбора стручног удружења „Асоцијација центара за социјални рад“;

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА : енглески

ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ : положен