О чланству

Комора социјалне заштите је свој легитимитет добила на оснивачкој Скупштини, одржаној 10.07.2012. године, а значајније активности крећу формирањем стручне службе и обезбеђивањем пословног простора, јануара 2013.године. Опредељивање колега, стручних радника за чланство у новоформирној оргнизацији текло је упоредо са поступком лиценцирања.
Чланство у Комори је добровољно  и велико је задовољство што је 3098 стручних радника из система социјалне заштите препознало потребу за оваквим видом удруживања, али уједно ово је и велика одговорност и изазов  Стручној служби, Скупштини, органима управљања и стручним телима да  оправдају задобијено поверење. Чланови Коморе, данас чине  95% од укупног броја лиценцираних стручних радника, а за чланство се опредељују и стручни сарадници, као и колеге из других система (здравства, просвете).
Чланови Коморе могу бити редовни и почасни.
Редовни чланови су лица која су запослена у систему социјалне заштите и лица која се баве социјалном и породично правном заштитом изван система социјалне заштите.
Почасни чланови су лица:
 
–  која новчаним прилозима, поклонима, завештањима или на други начин помажу у остваривању циљева и задатака Коморe
–  која су дала изузетан допринос развоју социјалне породично правне заштите, или допринос у раду Коморе .
 
Почасни чланови немају право учешћа у одлучивању али се информишу о раду Коморе и дају своје предлоге, коментаре и сугестије.
Редовни чланови Коморе имају права и дужности да:
 
•Активно учествују у раду Коморе;
•Бирају и буду бирани у органе, стручна и радна тела Коморе;
•Редовно плаћају чланарину;
•Подносе предлоге, мишљења и примедбе на рад  органа и радних тела Коморе;
•Присуствују седницама органа и радних тела Коморе;
•Користе одговарајуће видове стручног усавршавања које Комора организује;
•Буду информисани о раду и пословању Коморе;
•Строго поштују норме Кодекса професионалне етике
•Доприносе афирмацији професионалног стручног рада у области у којој делују;
•Да поштују све одлуке и порописе које доносе органи  Коморе;
•Користе правну  и стручну помоћ Коморе;
•Да стално прате развој професије и науке;
•Да стечена знања и вештине преносе на друге,нарочито млађе колеге;
•Да чувају професионалну тајну;
•Да учествују у скуповима које организује Комора;
•и остварују и друга права која за своје чланове обезбеђује Комора.
 
У периоду привремене забарне самосталног рада у обављању послова у систему социјалне заштите, као и у перуоду у коме је суспендована лиценца, редовном члану мирује чланство у Комори.
Чланство у Комори престаје: на лични захтев, одузимањем лиценце, престанком испуњавања услова за чланство и смрћу.
Почасном члану Коморе, чланство престаје на лични захтев или смрћу.
 
Комора социјалне заштите је на основу донетих одлука органа управљања и одлучивања  обезбедила погодности за чланове:
 
бесплатну прву лиценцу, стиче се након уписа у Регистар чланова Коморе;
умањен износ надокнаде за другу и сваку наредну лиценцу;
бесплатно издавање потврда и уверења о чињеницама из Регистра  о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама и Регистра о изреченим мерама ;
бесплатан примерак  штампаног издања Кодекса професионалне етике;
достава податка о оствареним бодовима у електронском или штампаном облику;
достава обавештења о важним догађајима у систему социјалне заштите и информацијама које су од значаја за  професионални рад;
бесплатан или умањен износ котизације на научно стручним скуповима, где је Комора (су)организатор;
бесплатне легитимације за чланове Коморе (чланске карте) – израда је у току
 
 
Стручна служба Коморе је у сталном контакту са члановима и настоји да проследи све информације од значаја, али желимо и да добијемо предлоге и сугестије од чланова како би побољшали свој рад , допринели бољој афирмацији струке и система у целини.
 
 
Стручна служба Коморе