КОНКУРС за доделу годишњег признања и награде „Човек године“

КОНКУРС за доделу годишњег признања и награде „Човек године“

Boracka i socijalna pitanja

ПОСЕБНА КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЧОВЕК ГОДИНЕ“

У складу са тачком IV Одлуке о установљавању годишњих признања и награда запосленим стручњацима у установама социјалне заштите „Човек године“, Посебна комисија расписује:

КОНКУРС

За доделу годишњег признања и награде „Човек године“

Годишње признање и награда „Човек године“ додељује се посебно појединцу професионалцу – стручњаку запосленом у:

  • Центру за социјални рад – органу старатељства;

– Установи социјалне заштите за смештај деце без родитељског старања и деце са сметњама у развоју;

– Установи социјалне заштите за смештај одраслих инвалидних лица очуваних менталних способности, душевно оболелих лица и ментално недовољно развијених одраслих лица, за смештај пензионера и других старијих лица;

– Пензионисаном лицу које је пре одласка у пензију било запослено у систему социјалне и породичне заштите, непрекидно 20 година пре одласка у пензију, а које испуњава и друге критеријуме утврђене Одлуком;

– Лицу које по оценама стручњака запослених у систему социјалне заштите и породичноправне заштите, грађана и самих корисника, обавља дужност хранитеља или послове породичног смештаја одраслих и старих лица.

Право да предлажу кандидате за доделу годишњег признања и награде „Човек године“ имају:

– Установа социјалне заштите, а предлог треба да потпише најмање група од 20 (двадесет) запослених у тој установи или у установама које обављају исту или сличну делатност

– НВО које своју претежну делатност обављају у области социјалне заштите и породичноправне заштите, а предлог треба да потпишу најмање 3 (три) овлашћена представника НВО;

– Корисници у систему социјалне и породичне заштите, а предлог треба да потпишу најмање 20 (двадесет) корисника.

Посебни критеријуми које предложени кандидат мора да испуњава су:

– благовременост у извршавању радних обавеза и задатака,

– одговорност у извршавању радних обавеза и задатака,

– однос према корисницима,

– однос према другим запосленима и сарадницима-квалитет сарадње,

– предузимљивост у извршавању радних обавеза,

– савесност у обављању радних задатака,

– стваралачка способност – иновације у раду,

– укупан допринос развоју система социјалне и породичноправне заштите.

 

Конкурс остаје отворен до 30. новембра 2016. године, а образложене предлоге слати на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Посебна комисија за додељивање годишњих признања и награда запосленим стручњацима у установама социјалне заштите.

Одлуку о додели годишњег признања и награде „Човек године“ Посебна комисија ће донети најкасније до 10. децембра 2016. године.