ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

На седници Скупштине Коморе социјалне заштите, која је одржана дана 27.12.2017.године, изабрана је нова директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић.

Сандра Перић, је по основном образовању дипломирана социјална радница. Мастер рад на тему “Управљање обима посла водитеља случаја у центрима за социјални рад” одбранила је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду и тако стекла звање мастер социјалног рада.

Тренутно је докторанд  Факултета политичких наука, Универзитета у Београду, на смеру Социјална политика и социјални рад. Поседује лиценце за обављање основних стручних послова и супервизију основних стручних послова.

Досадашње радно искуство стекла је на пословима социјалног радника у здравству и организацијама цивилног друштва, потом водитеља случаја, супервизора и руководиоца у Центру за социјални рад “Сава” у Сремској Митровици и вршиоца дужности директора у Установи за смештај деце и младих  у Сремчици.

Члан је Управног одбора Асоцијације центара за социјали рад.

Сандра Перић је и сертификовани тренер програма обуке “Примена скале за процену функционалне способности корисника и одређивање потребног степена подршке”. Креирала је и две едукације без провере знања, које су намењене супервизорима у центрима за социјални рад.

Коаутор је и реализатор едукације „Програм за интеграцију Рома“, у оквиру ЕPTISA project Serbi, као и  на програму „Роми као вулнерабилна група у здравственој заштити – приступ и недискриминација“, акредитован код Здравственог савета Србије.

Тренер је едукације “Унапређење примене наменских трансфера“.

Један је од аутора Приручника за полагање испита за лиценцу у систему социјалне заштите.

Учествовала је бројним истраживањима из области социјалне заштите које је спроводио Центар за истраживање у социјалној политици и социјалном раду, Факултета политичких наука, Универзитета у Београду .

Њени радови објављени су часописима “Социјална политика”, “Глас центара”, Зборнику радова Правног факултета Универзитета у Нишу и Центра за социјални рад Ниш.

Члан је Радне групе за измене и допуне закона о социјалној заштити.

Биографију директорке Коморе социјалне заштите Сандре Перић можете погледати овде